Prefabrikkert natursteinfasade

Vi kan tilby prefabrikkert natursteinsmur av stein og 
armert betong. Dette kan brukes til å kle eksisterende
betongvegger, eller frittstående som støyskjermer og
murer. Den kan også brukes til fasader på bygg.

På grunn av den beskjedne dybden på steinen i forhold til høyden, kan disse elementene lages uten at de blir for tykke. En tykkelse på 22 cm er tilstrekkelig, og det gir en vekt på 500 kg pr. m2.  Samtidig gir steinene et massivt uttrykk. Det finnes ulike løsninger for montering av veggelementer, men grunnprinsippet er at de skal stå på solid fundament og forankres med skjulte bolter til eksisterende vegg.

Fordelene med natursteinselementer er blant annet:

 • Elementene lages på betongelementfabrikk som garanterer vedheft, armering og betongstyrke.
 • Byggherren kan se og godkjenne produktet og utseendet før det blir montert.
 • Rask monteringstid på byggeplass kan gi raskere total byggetid på prosjekt.
 • Rask montering og få arbeidsfolk gir færre farlige situasjoner i byggeperioden.
 • Kan produseres og monteres uavhengig av årstid og værforhold.

Natursteinselementer som støyskjerm:

Som frittstående støyskjerm kan det lages lepper på element-endene så de kan senkes ned i H-bjelker. Fordelen med slike støyskjermer er at de er vedlikeholdsfrie og ikke dyrere enn støyskjermer laget av tre.

Tester hos SINTEF viste at våre elementer brukt som støyskjerm kommer i kategori A1 og dermed har like god lydabsorbsjon som en støyskjerm av tre. Kopi av testen kan sendes på forespørsel.

Som støyskjerm er den vedlikeholdsfri, og et viktig moment er at lydgjennomgangen er betydelig lavere pga. tettheten i materialet. Lydisolasjonen ligger rundt 60 dB! Det vil si at det er rundt 8 ganger mindre lydgjennomgang i forhold til en standard treskjerm.

Fordelene med natursteinselementer som støyskjerm er blant annet:

 • Vedlikeholdsfri
 • Motstandsdyktig mot snø, salt og vann
 • Tåler mekanisk påkjenning som kan oppstå ved f.eks. kantslått
 • Kan fange opp høydeforskjeller mellom terreng
 • Mindre støy for de som er bak skjermen
 • Kan enkelt behandler for å motstå tagging og smuss

Halvard Høilund-Kaupang
Forsker, Ph. D. 
SINTEF Byggforsk (Oslo)

sier dette om effekten av økt støyreduksjon:

"Normalt sier vi at en reduksjon i lydtrykknivå på 8–10 dB oppleves som en halvering av støyen for brukeren. Hvis du har en vegg som isolerer 30 dB, og bytter ut denne med en som isolerer 60 dB, vil du få en 30 dB reduksjon, og en opplevd halvering tre ganger, altså til 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 eller 1/8. Subjektivt kan det være vanskelig å skille når tallet under brøkstreken øker (f.eks. ¼ mot 1/8), men hvis man ved 30 dB kan forstå vanlig tale fra en side til den andre, så vil man ved 60 dB reduksjon sannsynligvis ikke høre noe i det hele tatt.

Når det er sagt så er det er forskjell på denne type vurderinger innendørs og utendørs. Støyskjerming/lydisolering innendørs skjer normalt med vegger som går fra gulv til tak, mens en støyskjerm ute naturligvis er åpen i toppen. Ute styres skjermdempningen i stor grad av geometri – altså skjermens utforming (høyde) og plassering relativt til støykilden og lytterposisjonen – mer enn skjermens evne til å dempe lyd som går rett gjennom den. Sagt på en annen måte går det ofte så mye lyd rundt skjermen, at det som går gjennom den blir mindre viktig. Byggdetaljer 517.521 viser en del av dette, samt en beregningsmetode for å anslå skjermdempning.

En tung skjerm vil derfor kunne være gunstig der den geometriske skjermdempningen er høy, dvs. at kilde og lytter står tett innpå skjermen på hver sin side av den. Her vil skjermens lydisolerende egenskaper kunne vise forskjeller. Dette kan være aktuelt der en skjerm skiller en gang-/sykkelvei fra en trafikkert vei eller jernbane. Her er det sannsynlig at man kan måle forskjeller i lydtrykknivå, men om opplevd støy er lavere er vanskeligere å vise ettersom opplevd støyskjerming også inkluderer andre faktorer som omgivelser, natur osv.  Et eksempel på dette er at mange synes det er stillere bak en hekk fordi man ser noe grønt i stedet for støykilden, men ingen jeg vet om har noen gang målt noe demping å snakke om for en hekk."

Singsaker skole,Trondheim.
Støydemping ved Singsaker skole, Trondheim.
Elementer til Singsaker skole.
Støyskjerm.
Element med mål 1 meter høyde og 3 meter lengde.
Detalj, ende.
Detalj, festepunkt.
Elementene er 22 cm tykke.

 

 

 

 

 

 

Element som passer ved siden av en inngangsdør. Målene er 80 x 240 x 15 cm.

Vekten er ca. 720 kg. Det er løfteører både oppe og nede, så siden med endevis kan være henholdsvis på høyre eller venstre side.

Dette elementet har høyde 90 cm, lengde 480 cm, tykkelse 23 cm, vekt 2300 kg.

Element med synlig ende.

Ferdige elementer.